Policijos rėmėjas


      Iš 2015 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo bei 2015 spalio 27 dieną Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintų Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų nuostatų.

Bendrosios nuostatos

     Policijos rėmėjas yra netarnaujantis policijoje ar Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris teisės aktų nustatyta tvarka aktyviais veiksmais, savanoriškai padeda policijai saugoti viešąją tvarką ar kitaip užkerta kelią nusikalstamoms veikoms bei kitiems teisės pažeidimams.

Funkcijos

      Pagrindinės policijos rėmėjų funkcijos yra padėti policijai:

 • užtikrinti žmogaus teises ir laisves;

 • saugoti viešąją tvarką;

 • prižiūrėti eismo saugumą;

 • užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams ir juos atskleisti;

 • įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones;

 • teikti visokeriopą pagalbą nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų nukentėjusiems asmenims arba tiems, kurių būklė bejėgiška;

 • gelbėti žmones ir turtą stichines nelaimės ar kito ypatingo įvykio keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;

 • kartu su policijos pareigūnais, savivaldybių institucijų atsakingais darbuotojais lankytis socialinės rizikos šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos klausimais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priėmimas į policijos rėmėjus, mokymo reikalavimai, veiklos organizavimas:

 • policijos rėmėju gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis*, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.

 • asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, pateikia prašymą policijos įstaigos ar jos struktūrinio padalinio vadovui. Prašyme jis įsipareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatyme nustatytus policijos rėmėjui keliamus reikalavimus.

 • pretendentai į policijos rėmėjus yra tikrinami ar atitinka policijos rėmėjams keliamus reikalavimus.

 • policijos rėmėjo statusas asmeniui suteikiamas, tik išklausius mokymo kursą ir išlaikius egzaminą. Su juo pasirašoma 3 metų savanoriškos veiklos sutartis.

 • priimtiesiems į policijos rėmėjus, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas, kuris galioja ne ilgiau kaip 3 metus. Atpažinimo ženklas ir liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“. Policijos rėmėjui, kartu su policijos pareigūnu atliekančiam policijos įstaigos vadovo pavestas užduotis, gali būti išduotos specialiosios priemonės – policijos ginkluotėje esančios lazdos, dujos, antrankiai bei surišimo priemonės.

*Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis yra asmuo, kuris deklaravo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Jaunasis policijos rėmėjas

Jaunasis policijos rėmėjas – policijos rėmėjas nuo 12 iki 18 metų amžiaus, padedantis teritorinėms policijos ir švietimo (ugdymo) įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Jaunųjų policijos rėmėjų veikla reglamentuojama Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu.       

Veiklos tikslai

Jaunųjų policijos rėmėjų veiklos tikslai :

 • padėti policijos įstaigoms vykdyti vaikų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose;

 • skatinti mokinius domėtis policijos darbu, orientuoti į policininko profesiją arba tęsti veiklą policijos rėmėjų gretose;

 • organizuoti papildomą neformalią veiklą;

 • ugdyti drausmę, pareigingumą;

 • skatinti savarankiškumą, iniciatyvą, aktyvumą;

 • suteikti vaikams teisinių žinių, supažindinti su statutinių institucijų vykdoma veikla;

 • ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

 • gerinti fizinį pasirengimą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.     

Priėmimas į jaunuosius policijos rėmėjus:

 • jaunuoju policijos rėmėju gali būti asmuo ne jaunesnis nei 12 metų, susipažinęs su Jaunųjų policijos rėmėjų nuostatais, teigiamai apibūdinamas, nepadaręs teisės pažeidimų.

 • asmuo, norintis tapti jaunuoju policijos rėmėju, pateikia rašytinį prašymą priimti jį jaunuoju policijos rėmėju ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl vaiko dalyvavimo šioje veikloje.

 • priimtajam išduodamas jaunojo policijos rėmėjo pažymėjimas, liemenė su užrašu „Jaunasis policijos rėmėjas“, gali būti išduodama kita atributika (ženkliukas, marškinėliai, kepuraitė, kt.).

 

Jei  sudomino policijos rėmėjų ar jaunųjų policijos rėmėjų veikla,
kreipkitės į Jūsų gyvenamąją teritoriją prižiūrintį policijos komisariatą.

 

 

Apklausos

Iš kur sužinote apie policijos veiklą? :

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372